Husorden

Ejerforeningens beboere må iagttage god skik og orden i ejendommen og på dennes grundareal. Det er i egen og alles interesse, at anvisninger/påbud fra bestyrelsen eller anden bemyndiget bliver fulgt.

 

1. Adgang til ejendommen

Det er ikke tilladt at lukke ukendte eller andre uden særlig ærinde ind i ejendommen.

2. Affald

Affald bæres ned i lukkede beholdere eller poser og lægges i de dertil opstillede containere.

Det er vigtigt at de enkelte containere kun bliver brugt til den type affald, der er angivet på den.

Bygningsaffald og miljøaffald skal beboerne fjerne for egen regning, enten ved aflevering på en genbrugsstation, miljøbilen eller ved kontakt til Renholdningsselskab.

Intet affald må efterlades på trapper, loft- eller kældergange, i gården eller omkring containerne.

Ejerforeningen foranlediger afhentning af storskrald 1-2 gange om året i forbindelse med arbejdsweekend. Indtil da må den enkelte beboer selv opbevare sit storskrald på betryggende måde. På samme måde påhviler det den enkelte, at fylde sit eget storskrald i containeren.

3. Ansvar

Beboerne står selv til ansvar overfor myndighederne for overtrædelse af sundhedsvedtægter eller politianordninger, og har pligt til at holde ejerforeningen skadesløs.

4. Antenner

TDC og Dansk Bredbånd er fremført til alle lejligheder. Det er op til den enkelte beboer at vælge og betale opkobling til den ønskede udbyder af tv/radio/telefon/internet.

Det er forbudt at installere antenner uden for lejlighederne, ligesom der ikke må udføres andre jord- og antenneforbindelser.

5. Vand, varme og sanitet

For at undgå tilstopning skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Eventuelle utætheder i de gennemgående rørinstallationer skal straks meddeles til bestyrelsen/viceværten.

Utætte cisterner og vandhaner medfører et stort og fordyrende merforbrug af vand og kan være til lydmæssig gene for øvrige beboere. Derfor skal disse omgående repareres.

Det samme gælder for utætte radiatorer, samt utætheder omkring rør og gulvafløb.

Alle reparationer, der kræver lukning for vand eller varme, skal ske i samarbejde med viceværten.

Ejerforeningen betaler alene for defekter på de lodrette rørinstallationer. Alle andre reparationer betales af den enkelte ejer.

6. Motorcykler, knallerter, cykler, barnevogne, legevogne m.v.

Ovennævnte effekter skal, når de ikke benyttes, stilles i de dertil beregnede rum, og må således ikke, i henhold til Lov om brandsikring af ejendomme, henstilles på trapper, i kældergange /gennemgange, op af murværk eller lignende steder.

Motorcykler/knallerter: Ejendommen har et skur med et begrænset antal pladser, der kan lejes. Henvendelse til bestyrelsen.

Barnevogne: Aflåst skur findes i haven. Nøgle udleveres mod depositum.

Cykler m.v.: Skal henstilles i cykelstativer eller de dertil beregnede kælderrum.

7. Boldspil, leg m.v.

Støjende ophold på trapper og ejendommens øvrige indendørs fællesarealer, må ikke finde sted.

Det er ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dele, der tilhører ejerforeningen.

8. Døre

Fællesdøre, der er forsynet med lås og/eller dørpumpe skal altid være lukkede. Undtagelsen herfor kan være kortvarige åbninger i forbindelse med flytning o.l.

Loftgennemgangsdøre skal holdes lukkede, men må ikke låses.

9. Fejl og mangler

Fejl og mangler på fællesområder skal hurtigst muligt meddeles skriftligt/mundtligt til bestyrelsen/viceværten.

10. Fodring

Fodring af fritgående dyr er ikke tilladt.

11. Forbrug af elektricitet, vand og varme

Alle ejere/lejere skal på enhver måde medvirke til, at ejendommens forbrug af el, vand og varme holdes på et tilfredsstillende lavt niveau.

12. Forurening

Enhver form for forurening eller beskadigelse på ejendommen eller dennes grundareal er forbudt.

Der må ikke indendørs anbringes ting, som ved lugt, støj, brandfare eller lignende er til fare for beboere eller ejendom.

Er en beboer skyld i forurening eller beskadigelse, må nødvendige rengøring eller reparation foretages af vedkommende beboer eller for dennes regning.

13. Fugt og udluftning

Beboerne bedes ved regelmæssig daglig udluftning af lejligheden medvirke til, at huset bevares i god stand uden fugtproblemer.

Tørring af tøj i lejlighederne, må ikke finde sted, jvf. pkt. 25

14. Fyrværkeri

Det er forbudt at afbrænde fyrværkeri eller bål i ejendommen, herunder på ejendommens grundareal.

15. Fællesarealer

Enhver beboer i ejendommen har pligt til at medvirke til, at alle fællesarealer holdes rene og indbydende.

Det er ikke tilladt at tage fællesarealer i besiddelse til eget brug.

16. Gården/Haven

Ophold i gården skal ske under tilbørlig hensyntagen til ejendommens øvrige beboere. Papir og affald må ikke kastes i gården/haven, der efter brug skal efterlades i opryddet stand.

Havemøbler skal efter brug stilles på plads.

Det er tilladt indtil kl. 22,00 at benyttes haven til mindre sammenkomster. Det skal dog foregå således, at ingen beboere kan føle sig generet af støj eller af deltagernes adfærd. Brug af TV, radio, musikinstrumenter o.l. er ikke tilladt i haven.

Det er tilladt at anvende egen grill. (foliegrill må ikke placeres på græsset)

17. Fester

Gårdfester:

Ingen større gårdfest af nogen art må afholdes på ejendommens grund uden forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Denne skal indhentes senest 1 mdr. inden festen.

Rammen for festens afholdelse aftales med bestyrelsen.

Festarrangørerne har det fulde ansvar for festens forløb og oprydning. Ansvar for skade på person eller ejendom påhviler festarrangørerne efter almindelige erstatningsregler. Oprydning m.m. skal være tilendebragt ved festens afslutning eller umiddelbart derefter.

Fester

Fester bør afholdes under behøring hensyntagen til naboer og genboere.

Det er god skik ved opslag i opgange at advisere beboere om festens afholdelse. I øvrigt bedes husordenens pkt. 21 respekteret.

Mindre sammenkomster er tilladt i haven indtil kl. 22 jf. husordenens pkt. 16.

Gårdfester må ikke afholdes uden forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelsen, som skal foreligge senest 1 md. før festen. Se i øvrigt pkt. 17 i vor husorden.

18. Haveanlæg

Haveanlæg og plæner er til fælles afbenyttelse og under beboernes beskyttelse.

Det er ikke tilladt at beskadige havens beplantning. Det er endvidere ikke tilladt at foretage nedlæggelse af løg, udplantning eller lignende i bedene/haven uden forudgående aftale med bestyrelse/vicevært.

19. Husdyr/Kæledyr

Det er tilladt at holde husdyr/kæledyr i ejendommen, såfremt disse ikke er til gene for andre beboere i ejendommen (§ 29 i vedtægterne.)

Husdyr må ikke færdes løse på trappeopgangene og må ikke luftes på ejendommens arealer.

20. Kælderrum/Pulterrum

Rummene skal, selv om de ikke benyttes, være aflåst, og vinduerne skal holdes lukkede. Rummets dør er forsynet med et nummer, der referere direkte til den enkelte lejlighed.

Rummet skal tømmes ved fraflytning.

I kældergange, loftgange og på tørrelofter må der ikke henstilles effekter.

21. Musik og støj

Benyttelse af radio, fjernsyn m.v. samt alle former for musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Navnlig i de sene aftentimer skal der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned.

Støjende adfærd må ikke finde sted for åbne vinduer og ikke i lejlighederne mellem kl. 22.00 og kl. 07.00. Dette gælder også for brug af f.eks. vaskemaskiner, støvsuger o.l.

Det er god skik i god tid, at orientere omkringboende, hvis beboere skal holde fest e.l.

Musik og sang, der har karakter af øvelse eller undervisning, og som er til gene for omkringboende, er ikke tilladt.

Maskiner, der frembringer støj, skal anbringes på lyddæmpende underlag. Ved placering af højtalere skal der tages hensyn til naboer.

I øvrigt henstilles det til beboerne at tage hensyn til hinanden under ophold i lejlighederne, således at støjgener minimeres.

22. Postkasser

De opstillede postkasser tilhører ejendommen. Nøgler til disse skal således afleveres ved fraflytning.

Hvis nøgler til postkasser ønskes omsat eller udskiftet, sker dette for beboernes regning.

Anvisninger i ejerforeningens brochure om postkasseanlæggene skal følges, f.eks. regler for påsætning af mærkater (ingen reklamer m.m.)

I øvrigt henvises til bestyrelsens særlige brochure vedrørende postkasseanlæg.

23. Rygning

Rygning er ikke tilladt på trappeopgange og i kældergange.

Ved rygning i haven, skal cigaretskod o.l. fjernes.

24. Trapperne

Ejerforeningen sørger for rengøring af trapperne, men beboerne må selv sørge for rengøring af dør og måtter.

Færdsel på trapperne skal foregå under hensyntagen til opgangens beboere

Legetøj, barnevogne, fodtøj, aviser samt affald m.v. må ikke henstilles på trapperne, etagerne eller reposerne. Dette gælder såvel køkken- som hovedtrapper.

25. Tørring af tøj

Tørring af tøj kan foregå i gården eller på ejendommens tørrelofter og –kældre. Tørring af tøj må under ingen omstændigheder finde sted fra ejendommens vinduer.

26. Udvendig anbringelse

Der må ikke på ejendommen anbringes flagstænger, markiser eller lignende.

27. Utætheder

Utætheder og indslag af regn eller sne samt enhver beskadigelse af ejendommen eller dennes inventar skal anmeldes til bestyrelsen eller vicevært.

28. Vaskeri

Ejendommen har et vaskeri. Dette ligger i kælderen ved nummer 17. 

Det er også tilladt for egen regning at installere vaskemaskiner og tørretumblere på betryggende måde i lejlighederne, såfremt maskinerne er installeret af autoriserede fagfolk, og alle sikkerhedsmæssige krav er opfyldt. I øvrigt henvises til pkt. 21 vedrørende støjgener.

Der gøres opmærksom på, at det af forsikringsmæssige hensyn anbefales, at der er drypbakker under såvel vaskemaskiner som opvaskemaskiner.

29. Vinduer

Det påhviler de enkelte ejere at vedligeholde vinduer og hoveddøren med dennes indfatning og karm. Ved misligholdelse kan ejerforeningen give et påbud. (§ 27 i vedtægten).

Der skal anvendes følgende farver:

Vinduer: Hvid RAL-farve 9001, brun RAL-farve 8014

Hoveddøre: Hvid RAL-farve 9010

Ejeren skal ligeledes påse at tilhørende kælder- og/eller pulterrum er forsynet med hele ruder. Eventuelle defekter meddeles til bestyrelsen, der sørger for og betaler udskiftning.

30. Væsker

Benzin og andre brandbare væsker og stoffer, der ikke indgår i en almindelig husholdning, må ikke opbevares i nogen del af ejendommen.

31. Udlejning/Fremleje

Hvis lejligheder udlejes for kortere eller længere perioder, skal ejer oplyse fremtidig adresse til ejendommens administration.

Ejer er forpligtet til at orientere lejer om vedtægter, husorden o.l.

Revideret marts 2009

Bestyrelsen